Các Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn

Chúng ta thường xuyên tập trung tương đối nhiều vào kim chỉ nan mà quên đi câu hỏi thực hành trong số bài tập. Cũng chính vì thế, trong bài học hôm nay không chỉ đề cập lại các kiến thức tương quan đến thì vượt khứ đơn mà những dạng bài tập trọng tâm liên quan đến thì này được đào sâu hơn. Hi vọng chúng ta hoàn thành những bài tập về thì quá khứ đơn và khám nghiệm lại giải đáp ngay phía dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá đối kháng và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì vượt khứ solo sử dụng nhằm diễn đạt một hành động, sự việc xẩy ra trong quá khứ với đã dứt ngay tại thời điểm này trong thừa khứ, không còn liên quan tiền gì mang đến hiện tại.

Bạn đang xem: Các bài tập về thì quá khứ đơn

– Thì vượt khứ cần sử dụng để biểu đạt sự thật đúng về vượt khứ.

– Thì thừa khứ dùng để chỉ hành động chen ngang, loại gián đoạn.

– Thì vượt khứ thường dùng làm kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ đơn.

 Thì thừa khứ đơn đơn giản dễ dàng và có nhiều dấu hiệu nhận thấy khi vào câu có những từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời gian

– in + time (trong vượt khứ)

– When, S + was/were

– From … to lớn …

C. Kết cấu của thì thừa khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu lấp định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển những động từ bỏ sau sang dạng bất quy tắc làm việc thì thừa khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài xích tập chia động từ ở thì thừa khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ khổng lồ Korea khổng lồ see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken & some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late & (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm:

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh và Tony _________ (see) dolphins & turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue máy tính xách tay 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài xích tập điền tự và phân tách động từ bỏ vào những câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ khổng lồ give up smoking 4 months ago.

3. Last week, nam giới ______ a new car. Now it belongs lớn someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: bài tập tìm với sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France and moved khổng lồ a small village.

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.