Cách Thành Lập Danh Từ Trong Tiếng Anh

Ta tất cả thể thành lập danh từ bằng giải pháp sử dụng tiền tố kết hợp với danh từ, hậu tố kết hợp với động từ, danh từ xuất xắc tính từ.

Bạn đang xem: Cách thành lập danh từ trong tiếng anh

1. Thành lập danh từ từđộng từ

1.1. Những động từ tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute:

Với những động từ này lúc tạo danh từ cần thêm đuôi – ion (động từ tận thuộc bằng -e cần phải bỏ -e trước Lúc thêm – ion).

Ví dụ:

– lớn adopt – adoption (sự thừa nhận)

– lớn confess – confession (sự thú tội)

– to construct – construction (việc xây dựng)

– to contribute – contribution (việc góp phần)

– to lớn locate – location (vị trí, địa điểm)

– to lớn predict – prediction (sự tiên đoán)

– lớn prohibit – prohibition (sự ngăn cấm)

– to protect – protection (sự che chở)

– to supervise – supervision (sự giám sát)

– to lớn translate – translation (bài xích dịch)

Ngoại lệ:

– to bankrupt – bankruptcy (sự phá sản)

– lớn expect – expectation (sự mong đợi)

1.2. Những động từ tận thuộc bằng aim, ign, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve:

Với những động từ này cần thêm – ation. Vài trường hợp phải bỏ – e trước lúc thêm -ation.

Xem thêm: Quy Định Viên Chức Đi Du Lịch Nước Ngoài ?

Ví dụ:

– khổng lồ admire – admiration (sự ngưỡng mộ)

– lớn assign – assignation (sự phân công)

– lớn combine – combination (sự phối hợp)

– to determine – determination (sự quyết tâm)

– to examine – examination (sự để ý, thăm khám bệnh)

– to inspire – inspiration (cảm hứng)

– lớn realize – realization (việc thực hiện, nhận định)

– to lớn transport – transportation (sự vận chuyển)

Ngoại lệ:

– khổng lồ define – definition (định nghĩa)

– to lớn consize – conformity (sự phù hợp, ham mê ứng)

– lớn recognize – recognition (sự nhận biết, sự công nhận)

– lớn assign – assignment (công tác)

1.3. Động từ thêm + ing để thành lập danh từ:

Ví dụ:

– paint + ing – painting (bức họa)

– read + ing – reading (bài xích đọc)

– write + ing – writing (bài xích viết)

1.4. Động từ thêm + er/or/ist/ian để thành lập danh từ:

Ví dụ:

– act + or – actor (người diễn viên)

– build + er – builder (người xây dựng)

– explor + er – explorer (người thám hiểm)

– invent + or – inventor (người phát minh)

– read + er – reader (người đọc)

– swyên + er – swimmer (người bơi lội)

– to lớn tour + ist – tourist (người du khách)

– translate + or – translator (người phiên dịch)

– type + ist – typist (người thư ký kết đánh máy)

*

Ảnh: SlideShare

1.5. Những động từ tận thuộc bằng –eive:

Động từ tận cùng – eive sầu Khi muốn đổi quý phái danh từ chỉ cần vậy bằng – eption

Ví dụ:

– to lớn conceive sầu – conception (sự thụ thai)

– khổng lồ deceive sầu – deception (sự lừa dối)

– to receive – reception (sự tiếp nhận)

1.6. Những động từ tận cùng bằng – ibe:

Động từ tận cùng – ibe khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần ráng bằng – iption

Ví dụ:

– lớn describe – description (sự miêu tả)

– to lớn prescribe – prescription (toa thuốc, sự quy định)

– khổng lồ subscribe – subscription (việc tải báo dài hạn, đóng góp quỹ)

– lớn transcribe – transcription (sự sao chép)

1.7. Những động từ tận thuộc bằng – ify:

Động từ tận cùng – ify Khi muốn đổi sang trọng danh từ chỉ cần chũm bằng – ification

Ví dụ:

– khổng lồ amplify – amplification (sự khuếch đại)

– lớn certify – certification (sự chứng nhận)

– khổng lồ identify – identification (sự nhận dạng)

– to lớn verify – verification (sự thẩm tra)

1.8. Những động từ tận cùng bằng –ose:

Động từ tận thuộc – ose Lúc muốn đổi sang trọng danh từ chỉ cần cố kỉnh bằng – ition

Ví dụ:

– to compose – composition (chế tạo phẩm, bài xích tập làm cho văn)

– lớn depose – deposition (sự phế truất)

– to expose – exposition (sự trưng bày)

– khổng lồ impose – imposition (việc đánh thếu)

– lớn propose – proposition (sự đề nghị)

– khổng lồ dispose – disposition (sự an bài xích, xếp đặt) vàdisposal (sự vứt bỏ)

– to propose – proposition (sự đề nghị) vàproposal (lời đề nghị)

1.9. Những động từ tận thuộc bằng – olve:

Động từ tận cùng – olve sầu lúc muốn đổi thanh lịch danh từ chỉ cần gắng bằng – ution

Ví dụ:

– to dissolve sầu – dissolution (sự tổng hợp, phân rã)

– to evolve – evolution (sự biến thái)

– khổng lồ resolve sầu – resolution (nghị quyết)

– to revolve sầu – revolution (sự luân chuyển, cuộc bí quyết mạng)

– khổng lồ solve – solution (giải pháp, dung dịch)

1.10. Những động từ tận cùng bằng –uce:

khi đổi sang danh từ chỉ cần chũm -uce bằng – uction.

Ví dụ:

– lớn introduce – introduction (sự giới thiệu)

– to lớn produce – production (sự sản xuất)

– lớn reduce – reduction (sự giảm bớt)

– to lớn seduce – seduction (sự quyến rũ)

1.11. Những động từ tận thuộc bằng – over, ide, ode, ude:

lúc đổi sang trọng danh từ chỉ cần ráng – over, ide, ode, ude bằng – sion nhưng trước hết hãy bỏ – d tốt – de.

Ví dụ:

– khổng lồ conclude – conclusion (kết luận)

– lớn decide – decision (sự giải quyết)

– to erode – erosion (sự xói mòn)

– to exclude – exclusion (việc loại trừ)

– to explode – explosion (tiếng nổ)

– to include – inclusion (sự bao gồm)

– to lớn pretover – pretension (sự giả vờ)

(Ngoại trừ: to attkết thúc – attendance (sự tđắm say dự))

– to seclude – seclusion (sự cô lập)

– to suspend– suspension (sự treo, đình chỉ)

1.12. Những động từ tận cùng bằng –mit, eed, ede:

lúc muốn đổi quý phái danh từ chỉ cần vắt –mit, eed, ede bằng – ssion nhưng trước hết hãy bỏ – t, ed, de

Ví dụ:

– lớn admit – admission (sự công nhận, chất nhận được vào)

– lớn permit – permission (sự mang đến phép)

– to proceed – procession (đám rước)

– to recede – recession (sự suy thoái, sút giảm)

– lớn secede – secession (sự can thiệp)

(Ngoại trừ: to lớn succeed – success (sự thành công xuất sắc, thắng lợi))

– to submit – submission (sự quy thuận, giao nộp)

– to lớn succeed – succession (chuỗi liên tiếp, sự kế tục)

– to lớn transmit – transmission (sự dẫn truyền)

(Ngoại trừ: khổng lồ commit – commitment (sự cam kết); lớn limit – limitation (sự giới hạn))

1.13. Những động từ tận thuộc bằng –ish:

lúc muốn đổi lịch sự danh từ chỉ cần vậy -ish bằng – ment

Ví dụ:

– to lớn accomplish – accomplishment (sự hoàn thành)

– to establish – establishment (sự thiết lập)

– to lớn nourish – nourishment (sự nuôi dưỡng)

– to punish – punishment (hình phạt)

1.14. Những động từ tận cùng bằng –fer:

lúc muốn đổi lịch sự danh từ chỉ cần nuốm -fer bằng – ence

Ví dụ:

– khổng lồ confer – conference (cuộc họp, hội nghị)

– khổng lồ interfere – interference (sự can dự vào)

– lớn prefer – preference (sự ưa ưng ý hơn)

– lớn refer – reference (sự tđắm say khảo)

1.15. Những động từ tận thuộc bằng –er:

khi muốn đổi sang danh từ chỉ cần gắng -er bằng – y

Ví dụ:

– to deliver – delivery (sự Ship hàng, đọc diễn văn)

– to discover – discovery (sự khám phá)

– to flatter – flattery (sự nịnh hót)

– lớn master – mastery (sự bá chủ)

– to lớn recover – recovery (sự bình phục)

1.16. Những động từ sau đây Khi đổi quý phái danh từ ta thêm –al:

– to lớn appraise – appraisal (sự thẩm định)

– to lớn approve sầu – approval (sự ưng thuận)

– khổng lồ arrive – arrival (sự chuyển đến)

– khổng lồ bestow – bestowal (sự ân thưởng, ban tặng)

– to dispose – disposal (việc hủy bỏ)

– khổng lồ propose – proposal (lời đề nghị)

– lớn refuse – refusal (sự khước từ)

– khổng lồ rehearse – rehearsal (sự tập dượt)

– lớn remove sầu – removal (sự cắt bỏ, sa thải)

– lớn survive – survival (sự sống còn)

– lớn withdraw – withdrawal (sự rút lui)

1.17. Một số động từ sau đây đổi quý phái danh từ một giải pháp bất quy tắc:

– to lớn breathe – breath (hơi thở)

– to lớn choose – choice (sự chọn lựa)

– to lớn die – death (mẫu chết)

– to fly – flight (chuyến bay)

– to lớn grow – growth (sự tăng trưởng)

– khổng lồ sing – song (bài xích hát)

– to weigh – weigh (trọng lượng)

2.Thành lập danh từ từtính từ

2.1. Tính từ + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom > Danh từ

Tính từDanh từNghĩa
Ableability khả năng
Carefulcarefulnesssự cẩn thận
Carelesscarelessnesssự bất cẩn
Certaincertaintysự chắc chắn
Clearclaritysự rõ ràng
Coldcoldnesssự lạnh lẽo
Darkdarknesstrơn tối
Difficultdifficultykhó khăn
Fluentfluencysự trôi chảy
Freefreedomsự tự do
Happyhappinessniềm hạnh phúc
Ill/sickillness/sicknesssự đau yếu
Popularpopularitysự phổ biến
Richrichnesssự giàu có
Nationalnationalityquốc tịch
Sadsadnesssự buồn bã
Possiblepossibilitykhả năng
Responsibleresponsibility trách rưới nhiệm
Realrealitythực tế
Stupidstupidity sự đần độn

2.2.Tính từ tận cùng-ent + -ence > Danh từ

Tính từDanh từNghĩa
Absentabsencesự vắng mặt
Intelligentintelligencesự thông minh
Confidentconfidencesự tự tin
Patient patiencesự kiên nhẫn
Diligentdiligencesự siêng năng
Silentsilencesự yên lặng
Independentindependencesự độc lập
Violentviolencesự bạo lực

3. Thành lập danh từ từdanh từ

3.1. Tiền tố:

Super-/under-/sur-/sub-/over- + Danh từ >Danh từ

Ví dụ:

dose > overdose: sử dụng thừa liềupopulation > overpopulation: bùng nổ dân sốproduction > overproduction: sản xuất vượt mứcmarket > supermarket: rất thịman > superman: rất nhâncontinent > subcontinent: tiểu lục địaway > subway: tàu điện ngầmface > surface: bề mặtachievement > underachievement: đạt dưới mứccurrent > undercurrent: mẫu nước ngầmgrowth > undergrowth: bụi rậmpass > underpass: đường chui

3.2. Hậu tố

Danh từ+ -ist/-an/-ian/-ess> Danh từ

Ví dụ:

Danh từDanh từđược tạo thànhNghĩa
Act actress nữ diễn viên
Journal journalistbên báo
Historyhistoriannhà sử học
Hosthostessbà chủ nhà
Librarylibrarianthủ thư
Lionlionesssư tử cái
Musicmusiciannhạc sĩ
Physicsphysicistbên vật lý
Princeprincesscông chúa
Sciencescientistcông ty khoa học
Tigertigeresscọp cái
Tourtouristkhách hàng du lịch

N + -ism/-shipàN

Ví dụ:

Danh từDanh từđược tạo thànhNghĩa
Capitalcapitalism chủ nghĩa tư bản
Heroheroismchủ nghĩa anh hùng
Championchampionshipchức vô địch
Scholarscholarshiphọc bổng
Friendfriendshiptình bạn
Sportsmansportsmanship tinc thần thể thao

4. Cách sinh ra danh từ knghiền trong tiếng Anh

Cáchkết hợpVí dụ
Danh từ + Danh từ

- wheeler-dealer: người giỏi sale, khéo mặc cả- bedroom:chống ngủ- shoelace/shoe-lace: dây giày