CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CHAIRMAN OF THE BOARD) LÀ GÌ?

Chủ tịch hội đồng cai quản trị là một trong những người quản lý của doanh nghiệp cổ phần, với những quyền và nhiệm vụ theo công cụ tại điều 152 lao lý Doanh nghiệp 2014.

Bạn đang xem: Chủ tịch hội đồng quản trị (chairman of the board) là gì?


Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị là giữa những chủ thể làm chủ doanh nghiệp – của người tiêu dùng cổ phần. Vào đó, chủ tịch hội đồng quản ngại trị bị bãi nhiệm giả dụ có đưa ra quyết định của hội đồng quản ngại trị.

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị giờ đồng hồ Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị giờ đồng hồ Anh là Chairman of directors hay chairman of the board và định nghĩa The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Xem thêm:

Phó quản trị hội đồng quản lí trị giờ đồng hồ Anh là gì?

Phó quản trị hội đồng quản ngại trị giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman of the Board hoặc vice president of the Board.

*

Thẩm quyền chủ tịch hội đồng quản trị

Thẩm quyền của hội đồng quản trị được phương tiện tại điều 152 phương tiện doanh nghiệp 2014 rõ ràng như sau:

– Lập những chương trình và đưa ra kế hoạch hoạt động của một Hội đồng quản trị

– chuẩn bị các chương trình, câu chữ và tài liệu để giao hàng cho một cuộc họp nào đó

– tập trung đồng thời là chủ tọa buổi họp từ Hội đồng quản ngại trị

– Giám sát, theo dõi và quan sát các quá trình về tổ chức triển khai những quyết nghị Hội đồng cai quản trị

– tiến hành việc tổ chức triển khai mục đích để thông qua nghị quyết Hội đồng quản ngại trị

– Là nhà tọa trong cuộc họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần hoặc Hội đồng cai quản trị

– tuyển dụng thư cam kết nếu thấy quan trọng với vai trò hỗ trợ Hội đồng cai quản trị, quản trị hội đồng cai quản trị để triển khai nghĩa vụ theo thẩm quyền

– xung quanh ra, thẩm quyền rất có thể được nhắc trong điều lệ phép tắc tại công ty.

*

Ví dụ các từ sử dụng quản trị hội đồng quản ngại trị giờ đồng hồ Anh viết như thế nào?

Trong thực tiễn thì ngoài các thông tin về chủ tịch hội đồng cai quản trị tiếng Anh được thực hiện thông dụng thì các cụm từ sử dụng cụm từ quản trị hội đồng quản trị trong tiếng Anh cũng rất được sử dụng phổ biến, mời chúng ta tham khảo trong câu chữ dưới đây:

– nghĩa vụ và quyền lợi của quản trị hội đồng cai quản trị – giờ đồng hồ Anh là: Powers of the chairman of the board

– sứ mệnh và quyền lợi của chủ tịch hội đồng quản trị là gì? – tiếng Anh là: What are the roles & powers of the Chairman of the Board of Directors?

– quản trị hội đồng quản lí trị – giờ Anh là: Chairman of the board

– quản trị hội đồng cai quản trị trong doanh nghiệp cổ phần – giờ đồng hồ Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

– so sánh quyền của chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc – giờ đồng hồ Anh là:Compare the rights of the chairman of the board & the general director

– quản trị Hội đồng cai quản trị của công ty cổ phần là gì? – tiếng Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

– chức danh của chủ tịch Hội đồng cai quản trị giờ Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

 – trách nhiệm của chủ tịch hội đồng cai quản trị – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng cai quản trị – giờ Anh là:Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– quản trị hội đồng quản ngại trị phải là cổ đông – giờ đồng hồ Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp cổ phần – giờ Anh là: Duties & powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.