Đề Thi Môn Hóa Thpt Quốc Gia 2019

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian làm cho bài: 50 phút, ko kể thời hạn phát đề

Họ, thương hiệu thí sinh: ……………………………………………………………Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa thpt quốc gia 2019

Mã đề thi 203

41: Kim các loại nào dưới đây không chảy được vào H2SO4 loãng? A. Cu. B. Al. C. Mg. D. Fe.Câu 42: Kim các loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với hóa học khử là CO? A. Ca. B. Cu. C. K. D. Ba.Câu 43: Thành phần chính của muối ăn là A. NaCl. B. CaCO3. C. BaCl2. D. Mg(NO3)2.Câu 44: Công thức của triolein là A. (C17H33COO)3C3H5. B. (HCOO)3C3H5. B. (C2H5COO)3C3H5. D. (CH3COO)3C3H5.Câu 45: Chất nào tiếp sau đây làm mềm được nước bao gồm tính cứng vĩnh cữu? A. NaCl. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. Na2SO4.Câu 46: Dung dịch nào tiếp sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh? A. CH3NH2. B. H2NCH2COOH. C. CH3COOH. D. HCl.Câu 47: Ở tâm lý rắn, hợp hóa học X sinh sản thành một khối trắng điện thoại tư vấn là “nước đá khô”. Nước đá thô không nóng chảy mà lại thăng hoa, được dùng để làm tạo môi trường thiên nhiên lạnh không tồn tại hơi ẩm. Chất X là A. H2O. B. fourpeasonline.com. C. N2. D. Cfourpeasonline.com.Câu 48: Dung dịch nào tiếp sau đây hòa tung được Cr(OH)3? A. K2SO4. B. NaNO3. C. KCl. D. NaOH.Câu 49: Công thức hóa học của sắt(II) oxit là A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. FeO. D. Fe(OH)2.Câu 50: Chất nào tiếp sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.Câu 51: Tơ nào tiếp sau đây thuộc một số loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon-6. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ visco.Câu 52: Dung dịch nào dưới đây hòa tan được Al2O3? A. HCl. B. KNO3. C. MgCl2. D. NaCl.Câu 53: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xẩy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 và CuSO4.B. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 loãng.C. Để đinh fe (làm bằng vật liệu thép cacbon) trong không khí ẩm.D. Nhúng thanh fe (làm bằng thép cacbon) vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Câu 54: Hòa chảy m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) chiếm được 2,24 kít khí H2. Cực hiếm của m là A. 2,80. B. 1,12. C. 5,60. D. 2,24.Câu 55: Nhiệt phân trọn vẹn 10 gam CaCO3, thu được khối lượng CaO là A. 8,4 gam. B. 4,4 gam. C. 5,6 gam. D. 7,2 gam.

Câu 56: Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% vào ống thử sạch, lắc nhẹ, sau đó bé dại từ trường đoản cú từng giọt dung dịch NH3 2M cho tới khi kết tủa hình thành bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3 – 5 giọt hỗn hợp X nấu nóng nhẹ tất cả hổn hợp ở khoảng tầm 60 – 70°C trong vài phút, trên thành ống nghiệm mở ra lớp bạc sáng. Hóa học X là

A. axit axetic. B. ancol etylic. C. anđehit fomic. D. glixerol.Câu 57: Este như thế nào sau đây tính năng với dung dịch NaOH nhận được ancol metylic?

A. HCOOCH3. B. HCOOC3H7. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.Câu 58: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% chiếm được m gam C2H5OH. Giá trị của m là A. 10,35. B. 20,70. C. 27,60. D. 36,80.Câu 59: Cặp chất nào tiếp sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? A. NaOH và Na2CO3. B. Cu(NO3)2 cùng H2SO4.

C. CuSO4 với NaOH. D. FeCl3 cùng NaNO3.

Câu 60: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.B. Cao su giữ hóa có kết cấu mạng ko gian.C. Tơ nitron được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.D. Tơ tằm thuộc một số loại tơ thiên nhiên.

Câu 61: Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Phân tử lysin gồm một nguyên tử nitơ.

B. Anilin là hóa học lỏng tan nhiều trong nước. C. Phân tử Gly-Ala-Ala có ba nguyên tử oxi.

D. Dung dịch protein gồm phản ứng color biure.Câu 62: Thí nghiệm nào dưới đây thu được muối sắt (II) sau khi ngừng phản ứng?

A. Cho fe vào dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho sắt vào dung dịch HNO3 loãng, dư. C. Đốt cháy sắt trong khí Cl2 dư. D. Cho Fe2O3 vào hỗn hợp HCl.Câu 63: Tinh thể chất rắn X ko màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có không ít trong quả nho chín nên có cách gọi khác là đường nho. Khử chất X bởi H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y theo lần lượt là A. glucozơ với sobitol. B. fructozơ và sobitol. C. glucozơ và fructozơ. D. saccarozơ cùng glucozơ.Câu 64: Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tính năng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 7. B. 4. C. 5. D. 2.

Xem thêm:

Câu 65: Cho những phát biểu sau:

(a) sử dụng xà phòng nhằm giặt xống áo trong nước cứng sẽ làm vải cấp tốc mục.(b) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát giảm của quả quả chuối còn xanh thì xuất hiện blue color tím.(c) Khi nấu ăn canh cua, hiện tượng lạ riêu cua nổi lên trên là vì sự đông tụ protein.(d) một trong những este bám mùi thơm được sử dụng làm chất tạo hương thơm trong công nghiệp thực phẩm.(e) Vải có tác dụng từ nilon-6,6 nhát bền nội địa xà phòng gồm tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 66: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào hỗn hợp loãng cất 0,2 mol H2SO4, chiếm được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, công dụng thí nghiệm được ghi sinh sống bảng sau:

Thể tích hỗn hợp NaOH (ml)

140

240

Khối lượng kết tủa (gam)

2a + 1,56

a

Giá trị của m và a lần lượt là A. 5,4 với 1,56. B. 5,4 với 4,68. C. 2,7 và 4,68. D. 2,7 cùng 1,56.Câu 67: Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.(b) cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.(c) cho dung dịch NH3 cho tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.(d) đến dung dịch HCl cho tới dư vào dung dich NaAlfourpeasonline.com.(e) cho dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 68: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol:

(a) (b)

(c) (d)Các hóa học R, Q thỏa mãn sơ trang bị trên theo lần lượt là: A. NaHCO3, Ca(OH)2. B. Na2CO3, NaOH.

C. NaOH, Na2CO3. D. Ca(OH)2, NaHCO3.Câu 69: Nung tất cả hổn hợp X gồm: metan, etilen, propin, vinylaxetilen với a mol H2 bao gồm Ni xúc tác (chỉ xẩy ra phản ứng cộng H2) nhận được 0,1 mol tất cả hổn hợp Y (gồm những hidrocacbon) có tỷ khối đối với H2 là 14,4. Biết 0,1 mol Y bội phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là A. 0,06. B. 0,08. C. 0,04. D. 0,1.Câu 70: Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) công dụng với lượng dư dung dịch NaOH làm cho nóng thu được glixerol và các thành phần hỗn hợp 2 muối bột cacboxylat Y với Z (MY Z). Hai chất Y, Z đều không tồn tại phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.B. Tên gọi của Z là natri acrylat.C. Có 2 công thức cấu trúc thỏa mãn đặc thù của X.D. Phân tử X chỉ đựng 1 một số loại nhóm chức.

Câu 71: Dẫn 0,55 mol tất cả hổn hợp X (gồm khá nước và khí Cfourpeasonline.com) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol các thành phần hỗn hợp Y bao gồm CO, H2 với Cfourpeasonline.com. đến Y hấp thụ vào dung dịch cất 0,1 mol Ba(OH)2 sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là A. 29,55. B. 19,7. C. 15,76. D. 9,85.Câu 72: Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol fourpeasonline.com, thu được Cfourpeasonline.com và 2 mol H2O. Mang đến m gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là A. 0,2. B. 0,24. C. 0,12. D. 0,16.

Câu 73: Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Triển khai điện phân X với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, mẫu điện bao gồm cường độ ko đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện rất (n) phụ thuộc vào thời hạn điện phân (t) được biểu hiện như đồ dùng thị mặt (gấp khúc tại điểm M, N). đưa sử hiệu xuất năng lượng điện phân là 100%, bỏ qua mất sự bay hơi của nước. Quý giá của m là

*
*

A. 23,64. B. 16,62. C. 20,13. D. 26,22.

Câu 75. Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Cu với FeS vào dung dịch cất 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được hỗn hợp Y (chất chảy chỉ gồm các muối trung hòa) cùng 0,24 mol Sfourpeasonline.com (là hóa học khí duy nhất). Mang lại 0,25 mol NaOH phản bội ứng hết với hỗn hợp Y, nhận được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,66. B. 5,34. C. 5,61. D. 5,44.

Câu 76. Hòa tan không còn 21,48 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Mg cùng Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,42 mol H2SO4 loãng và 0,02 mol KNO3, thu được hỗn hợp Y (chất chảy chỉ tất cả 54,08 gam những muối trung hòa) với 3,74 gam tất cả hổn hợp Z gồm cha khí không màu (trong kia hai khí có số mol bằng nhau). Hỗn hợp Y phản bội ứng được về tối đa cùng với 0,82 mol NaOH, nhận được 26,57 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn số 1 trong Z là

A. 40,10%. B. 58,82%. C. 41,67%. D. 68,96%.Câu 77. Tiến hành thử nghiệm theo công việc sau:

Bước 1: bỏ vào cốc thủy tinh trong chịu nhiệt khoảng tầm 5 gam mỡ chảy xệ lợn với 10ml dung dịch NaOH 40%.Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnhthoảng thêm nước chứa để giữ mang lại thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 15 – trăng tròn ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3 thấy tất cả lớp chất rắn white color chứa muối bột natri của axit mập nổi lên.

(b) vai trò của hỗn hợp NaCl bão hòa ở cách 3 là để bóc tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

(c) Ở bước 2, còn nếu như không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì bội nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Ở bước 1, nếu núm mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.

(e) trong công nghiệp, bội nghịch ứng sống thí nghiệm bên trên được áp dụng để cung ứng xà phòng với glixerol.

Số vạc biểu chính xác là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 78. Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic nhiều chức; hóa học Y (CmH2m+4fourpeasonline.comN2) là muối amoni của một amino axit. Mang lại m gam E có X và Y (có tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 3 : 5) tác dụnghết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, nhận được 0,22 mol etylamin cùng 21,66 gam các thành phần hỗn hợp muối. Phần trăm cân nặng của X vào E là

A. 52,61%. B. 47,37%. C.44,63%. D. 49,85%.

Câu 79. Hỗn hòa hợp E gồm tía este mạch hở những tạo vị axit cacboxylic với ancol: X (no, đơn chức), Y (không no, đối kháng chức, phân tử bao gồm hai links pi) với Z (no, nhị chức). Mang lại 0,2 mol E phản nghịch ứng vừa đủvới hỗn hợp NaOH, nhận được 12,88 gam láo lếu hợp ba ancol thuộc dãy đồng đẳng cùng 24,28 gam hỗnhợp T gồm ba muối của ba axit cacboxylic. Đốt cháy toàn bộ T đề nghị vừa đầy đủ 0,175 mol fourpeasonline.com, thu đượcNa2CO3, Cfourpeasonline.com và 0,055 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X vào E có giá trị ngay sát nhất với giá trịnào sau đây?

A. 9. B. 12. C. 5. D. 6.

Câu 80. Trong quá trình bảo quản, một chủng loại muối FeSO4.7H2O (có trọng lượng m gam) bị oxi hóabởi oxi ko khí sinh sản thành các thành phần hỗn hợp X chứa các hợp hóa học của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan tổng thể Xtrong hỗn hợp loãng đựng 0,02 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Thực hiện hai thínghiệm cùng với Y:

Thí nghiệm 1: đến lượng dư hỗn hợp BaCl2 vào 25ml hỗn hợp Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 25ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z.

Nhỏ rảnh rỗi dung dịch KMnO4 0,04M vào Z cho đến lúc phản ứng toàn diện thì hết 22ml. Giá trị của m và tỷ lệ số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong bầu không khí lần lượt là