Ghvn New Generation 2021 Tập 1: Hưng Tường "Bắn" Rap Giành Thí Sinh, Emily Bị Mimimama "Ghim"

/Làm nhiều /