KHÓA LỄ TỤNG KINH VU LAN BÁO HIẾU 26

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cố gắng hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật từ bỏ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Khóa lễ tụng kinh vu lan báo hiếu 26

(Xá rồi hiểu tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, cùng là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp cha cõi mười phương Tăng chúng, hy vọng từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ cha hiện ráng phước tăng lâu trường. Khắp chúng sanh rõ mặt đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang đãng minh. Ngưỡng mong muốn đức cả oai linh, từ bi thiết xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương vào lư và đọc bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành thông thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Tận hỏng không đổi thay pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ nhân từ Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương cực lạc thế giới đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán nuốm Âm Bồ-tát, Đại cố gắng Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tuyệt ngồi tùy ý, vô chuông mõ với đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước ngay tức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, người tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô sơn rô, tình nhân đề dạ ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI gớm KỆ

Phật pháp rộng sâu siêu nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầu.

Con nay nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện đọc Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ nỗ lực Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên bắt đầu đặng lục thông,

Muốn cho phụ huynh khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả muốn đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn dưới trên tìm tầm

Thấy vong chủng loại sanh làm ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm đồ vật đem dâng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng đau buồn bấy lâu,

Thấy cơm, chị em rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,

Sợ chúng ma giật giựt của bà,

Cơm đưa chưa tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy như vậy âu sầu thê thảm,

Mục Kiền Liên yêu thương xót thương,

Mau mau về đến giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ trung bình phương giải nàn.

Phật mới bảo cụ thể căn cội.

Rằng bà bầu ông gốc tội khôn cùng sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình thiết yếu ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu cho cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn do Thiên vương

Cộng ba cõi sáu phương tụ tập,

Cũng ko phương cứu giúp tế bà mẹ ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho gần như người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị cho gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm tháng Bảy là ngày từ bỏ tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan mua sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa quả năm màu.

Lại cần sắm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món nạp năng lượng tinh sạch sẽ báu mầu,

Đựng trong bình chén bát vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện tiền,

Đặng dựa vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì khoảng đó Thánh tăng lên đủ,

Dầu chỗ nào cũng tập trung về,

Như tín đồ thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng bốn toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc người thọ hạ ghê hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phát,

Và các hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm cho sãi nghỉ ngơi gần bọn chúng sanh.

Đều trì giới siêu thanh, cực kỳ tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người nào gồm sắm ra trang bị thực,

Đặng cúng nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ chủng loại của người,

Bà con quyến nằm trong thảy hồ hết nhờ ơn.

Tam thiết bị khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh nhàn rỗi hưởng thọ tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên lâu trường;

Như cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang thắp sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước lúc thọ thực bọn chay,

Phải ước chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất nạm mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho ngừng định ý hành thiền,

Mới sử dụng phẩm vật bầy tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, bắt buộc an thiết bị thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu giúp tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ khó khăn ra.

Như sau môn đồ xuất gia,

Vu Lan bồn pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

Ta vừa muốn nói con liền hỏi theo.

Thiện nam giới tử, Tỳ-kheo nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng hàng lê trang bị vạn dân cõi trần.

Như chí ao ước đền ơn phụ vương mẹ,

Hiện tại cùng thất núm tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày xưa Phật Đà hoan hỷ,

Phải tìm sanh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình chén tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng bái dường.

Đặng mong nguyện song đường trường thọ,

Chẳng tí hon đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất rứa đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng hưởng trọn phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn gian khổ thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần phải chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ chủng loại siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm cần đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp tới đặt,

Ngõ cúng nhường nhịn chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy nhiên thân buổi đầu,

Đệ tử Phật khiếp sợ gìn giữ,

Mới cần là ham mê tử Thiền môn.

Vừa nghe chấm dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ cụ Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội hết sức đông,

Tính ra mang lại số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có các mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại trên đây đủ mặt hay thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô bỏ đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội mang đến nơi,

Lạy liền bố lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong thâm tâm ái ngại,

Chẳng hiểu sao Phật lạy đụn xương,

Vội tiến thưởng xin Phật dạy tường:

“…Thầy là tự Phụ bố phương tứ loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong các môn đồ,

Ngươi là đệ tử dẫn đầu dày công.

Bởi chưa biết đục trong chưa rõ,

Nên vì ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương dồn dập bấy lâu,

Cho nên trong số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có ông bà cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sanh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh bạn tiền bối,

Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa cạnh tranh coi.

Ngươi siêng năng xét soi mang đến kỹ,

Phân làm phía 2 bên nữ, bên nam,

Để cho minh bạch cốt phàm,

Không còn lộn lạo cô bé nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm thế nào phân biệt khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai cơ hội này.

Còn sanh tiền dễ dàng bề sắp đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, cạnh tranh nhìn nặng nề phân.

Phật bắt đầu bảo: A-nan đề nghị biết,

Xương chị em nam rõ ràng rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ dàng nhìn.

Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi lũ bà sanh đẻ cơ mà ra,

Sanh con ba đấu huyết ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bầy bà, đen khối lượng nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp nào báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ phân bua khá nghe!

Thân lũ bà các bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ lại sợ tan bất thường.

Tháng trang bị nhì dường như sữa đặc.

Tháng thứ bố như viên huyết ngưng.

Bốn tháng đang tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện tại sinh rõ ràng.

Tháng thứ sáu lục căn(<2>) hồ hết đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng thông thường đến số tám muôn tứ ngàn.

Tháng máy tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì khá đầy đủ vóc hình.

Mười tháng là mang lại kỳ sinh.

Nếu con hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu.

Nó vẫy vùng sút quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bội nghĩa được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa bà mẹ mười phần đề nghị tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười tháng trường chu đáo phần đông bề.

Thứ nhì sanh đẻ tởm ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều vật dụng ba, thâm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đủ đầy đến con.

Điều vật dụng năm lại còn khi ngủ,

Ướt bà mẹ nằm, khô ráo phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con phong túc chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều trang bị bảy không chê ô uế,

Giặt đồ dơ bẩn của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu nhỏ đi vắng phụ thân phiền bà mẹ lo

Điều lắp thêm chín miễn con sung sướng,

Dầu buộc phải mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao bổ ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều thứ mười chẳng mê say trau chuốt,

Dành cho con các cuộc thanh nhàn,

Thương bé như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà bầu sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan yêu cầu biết!

Trong chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy đời nào đề xuất thân.

Mẹ sinh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ nhường gánh nặng trên vai,

Uống ăn chẳng đặng do thai,

Cho nên thân thể hình hài kém suy.

Khi sinh sản nguy hiểm chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử nhiều bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, yêu cầu giặt, rửa trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy mẹ không lo gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân,

Ắt con yêu cầu chịu trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú sữa nương sữa mẹ,

Thân ốm mòn như thế nào nệ cùng với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ thân phụ dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho đến lớp mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã có chũm làm ăn,

Ước hy vọng con được cần thân,

Dầu cho phụ huynh cơ xấu quản chi.

Con đau nhỏ xíu tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao bí quyết mấy cũng đành,

Khi bé căn bệnh dịch đặng lành,

Thì cha mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bằng non biển,

Cớ sao bé chẳng hàm ơn này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà nhỏ chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên đường ko kể,

Tiếng khuyên răn răn anh chị em chẳng màng.

Trái ngang kháng báng các đàng,

Ra vào lui tới mắng càn fan trên.

Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng,

Chẳng nhắc lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen làm cho sự trái ngang,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ phụ thân bỏ người mẹ trốn sang trọng quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kiếm kế sinh nhai,

Hoặc đi sắm sửa kiếm lời,

Hoặc vào quân bộ đội với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, mọt nợ,

Hoặc trở phòng vì vợ vì con,

Quên phụ thân quên chị em tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm:

Ấy là nói những người có chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải tra cứu phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bác bạc,

Phạm tội hình, tù nhân ngục buộc phải vương,

Hoặc lúc mang bệnh dịch giữa đường,

Không người nuôi dưỡng quăng quật thân xung quanh đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô bác,

Cùng mẹ phụ thân xao xác bi đát rầu,

Thương con than khóc ưu sầu,

Có lúc mang bệnh dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ,

Phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn,

Hoặc nghe con chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo thiết bị bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh mộ khang,

Làm cho cha mẹ than van,

Sanh nhỏ bất hiếu nên mang giờ đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu phần lớn điều,

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương phụ thân mẹ,

Thì gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ sai dễ khiến cho hơn là nam giới nhi.

Song đến lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông xã chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh mất tích biệt nhà.

Quên dưỡng dục tuy nhiên thân ân trọng

Không lưu giữ công mang nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu phụ huynh la rầy quở trách mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ck đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ yêu cầu mang.

Nghe Phật chỉ rõ phần đa đàng,

Trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây lấy củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy hồ hết rướm máu, ướt váy đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu bắt đầu tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ không hơn fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan ngoài ra nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nghìn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai mong trần tố,

Xin ráng Tôn mẫn cầm bi lân,

Làm sao báo bổ thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa bà mẹ nặng nề,

Không phương báo bổ cho vừa mức độ đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ cha tất cả hai vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền.

Ví có người gặp mặt cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dưng hết thân này,

Xương ép thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có fan vì công sinh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù về tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví có fan cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trung khu can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm nghìn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận vị trí nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví có fan vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo mình cúng Phật nuốm đèn,

Cứ treo vậy nên trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm không đền.

Ví có bạn xương xay ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân mình,

Xương tung thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên không đồng.

Ví có fan vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm cho thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp thâm ân không đền.

Nghe Phật nói thảy hồ hết kinh hãi,

Giọt lệ tràn khó nỗi nắm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật bắt đầu bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ sau này,

Các ngươi hy vọng đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì cha mẹ trì siêng phúng tụng,

Cùng ân hận những tội ác xưa,

Cúng nhường Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy đến kỳ từ tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sanh lễ đồ dùng đủ đầy,

Chờ giờ đồng hồ câu hội để bày bái dâng.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Mình còn phải yêu cầu chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy đinh ninh,

Khá cần y demo phụng hành chớ sai

Được như vậy mới là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối nên sa,

Trong năm đại tội đề cập ra,

Bất hiếu vật dụng nhất, thiệt là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh tư bề.

Trong ngục tù này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu ăn sắt đến tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trung khu can,

Lại tất cả chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục có giường bởi sắt,

Bắt tội nhân ở khắp đó xong,

Rồi cho một ngọn lửa hồng,

Nướng con quay kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bởi sắt, yêu đương đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ tháo như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phân phát vô phương nói hết,

Mỗi ngục đều sở hữu cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng chết liền siêu đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không dứt một giây.

Sự hành phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nài nỉ ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều phải ân cần,

Thừa hành các việc bày tỏ khoản trên.

Nhứt là bắt buộc Kinh này in chép,

Truyền bá ra đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một vì thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ hệt như sở nguyền.

Cha bà mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra vết mờ do bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu mang đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn chảy rời,

Đến trăm nghìn kiếp như vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu ráng Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật mới bảo: A-nan phải biết!

Quyển khiếp này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi nên giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau lúc Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử cực kỳ mừng, vô cùng vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắn chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất vai trung phong đảnh lễ rồi ngay tức thì lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt đa số đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi chổ chính giữa chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái ko nọ nào xa chiếc sắc,

Sắc là không, không nhan sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi gồm phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông đông đảo lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng thờ ơ như thế,

Lục è cổ kia cũng nói là không.

Đã ko nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh ko soi nó bắt buộc tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu giỏi diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam cố Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy những nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này cực kỳ thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp yêu cầu đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là về tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy buộc phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, người thương đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện nay thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ý muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán gắng Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại chũm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản lí yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận nhát hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lạm mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân trọng tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng bé mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe ghê Phật thuyết bảy ngày,

Minh trọng điểm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông tương đối đầy đủ nên danh,

Muốn tìm cha mẹ lòng thành vắt công,

Đền ơn cho bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn xem vòng nuốm gian.

Thấy vong chị em khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề thấy được con mình,

Mục Liên cứu bà mẹ hết tình rứa công

Con ơi! người mẹ đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một chén đem sang bà mẹ mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy ghê hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi tráng tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần mong Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang lại phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc thận trọng điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi nhàn nhã an nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập bọn trai Tăng.

Sắm sanh trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành chổ chính giữa dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng nhịn nhường Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ gìn nghiêm trang

Cầu cho thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm đến bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng trĩu thương con hết lòng.

Trời cao khu đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai trơn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời tía cõi hết sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu đề nghị danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng số đông miền ngay gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu cha chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện lấy công đức chế tạo ra ra

Hướng về mọi cả xa gần hưởng nhờ

Con thuộc muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang lại bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương cực Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, cung kính trước Phật, thật tâm đọc tụng, kinh... Cùng xưng danh hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, non sông hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Cùng chư thiện phái nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh dịch khỏi, thân chổ chính giữa an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát trọng tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung khu từ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu hương thơm linh ..... Thuộc chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, nhanh chóng thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, fan còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi tới giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.